Schwéierpunkten

-> 4 Schwéierpunkten vun deser Verfassungsversioun

– plus des droits
– plus de justice sociale
– plus de democratie
– constitution moderne

Leave a Reply