2. Méi Grondrechter

→ version française en bas

Fir eis sinn Grondrechter – also Mënscherechter am breede Sënn vum Wuert – prinzipiell ondeelbar. Dat heescht, datt een net soll trennen tëschent deenen klasseschen liberale Rechter a Fräiheeten, déi den Individuum géint den Agrëff vum Staat mussen protegéieren, an deenen kollektiven Rechter am sozialen a kulturellen Beräich, déi en schützen mussen virun der ökonomescher Muecht – wat dann natierlech Obligatiounen vum Staat bedeiten.
An där Opdeelung am Projet vun der Kommissioun stinn eng Rei wichteg Rechter (Recht op Aarbecht oder Recht op Wunneng) als vag „Zilsetzungen“. Mär mengen, dat wären Grondrechter vum selwechte Wäert wéi liberal Fräiheeten, an déi also och Obligatiounen vum Staat verlaangen.

Ma och bei den klassëschen Grondrechter wëlle mer, vill méi wäit goen wéi deen aktuelle Projet:
– Et geet net duer, Diskriminatiounen ze verbidden, de Staat huet d’Obligatioun, déi strukturell Ursaachen vun Diskriminatioun an Ongläichheet ofzebauen. (Artikel 18),
– Keen däerf gezwonge ginn, un engem Krich deelzehuelen. (Artikel 21)
– All Bierger*in huet Recht op gratis Schoul, och Héichschoul. (Artikel 23)
– Besonnesch Kanner brauchen eng staark Protektioun. (Artikel 24)
– Protectioun vum Journalist a vun sengen Sourcen. (Artikel 29)
– Gewëssensfräiheet an dofir Trennung vu Kierch a Staat. (Artikel 31)
– Verbuet vun politescher Bespëtzelung. (Artikel 34)
– All Bierger huet Recht op Zougank zu allen Informatiounen, déi hien/si betreffen an all Informatiounen vun allgmengem Intressi. (Artikel 36 – 37)
– Ausdrécklecht Recht op Désobéissance AN ausdrécklech Protectioun vum(vun der) „whistleblower*in“. (Artikel 38 – 39)
– Recht op informationnell Selbstbestëmmung. (Artikel 41)
– Stäerkung vum Asylrecht duerch d’Obligatioun, déi konkret Situatioun vum Demandeur ze ënnersichen. (Artikel 48)


Plus de droits

fb_mei-grondrechter_01

A notre avis, les droits fondamentaux – les droits humains au sens large – sont indivisibles. Ce qui signifie qu’il ne faut pas séparer les droits et libertés libéraux classiques, qui protègent l’individu contre les immixtions de l’Etat et les droits collectifs dans le domaine social et culturel, qui devront protéger les citoyen/nes contre le pouvoir économique – ce qui implique de nouvelles obligations de l’Etat.
Des droits importants (droit au travail, droit au logement) sont définis comme des objectifs très vagues dans la répartition du projet de la commission. Nous pensons que ces droits fondamentaux devront avoir la même valeur que les libertés libérales et signifierons des obligations de l’Etat.

Dans le domaine des droits fondamentaux classiques, nous voulons étendre leur portée:
– Il ne suffit pas d’interdire les discriminations, l’Etat a l’obligation de combattre les causes profondes des discriminations et inégalités (Article 18)
– Aucune personne ne peut être contrainte de participer à des actes de guerre ni contrainte au service militaire (Article 21)
– L’enseignement public préscolaire, fondamental, secondaire et supérieur est gratuit (Article 23)
– Les enfants ont besoin d’une protection particulièrement forte (Article 24)
– La protection du journaliste et de ses sources (Artikel 29)
– La liberté de conscience et la séparation de l’Eglise et de l’Etat (Article 31)
– Interdiction de la surveillance politique (Article 34)
– Chaque citoyn/ne a le droit d’accès aux informations qui le concerne et aux informations d’intérêt public (Article 36 – 37)
– Droit à la désobéissance et droit à la protection pour le « lanceur d’alerte » (Article 38 – 39)
– Droit à l’autodétermination informationnelle (Article 41)
– Renforcement du droit d’asyle par l’obligation d’analyse de la situation individuelle (Article 48)