4. Méi Demokratie

→ version française en bas

Ouni allgemengt Walrecht gëtt ët och kéng Demokratie. Duerfir hu mer a Kapitel 2 iwwer d’Citoyennetéit, an am Kapitel 4 iwwer d’Chamber definéiert vu weem de politesche pouvoir ausgeet: vun de Bierger/innen, d.h. éischtens vun de Lëtzebuerger/innen, déi automatesch an de Wahllëschte stinn, awer och vun all deenen, déi méi wéi 5 Joer hei wunnen a sech an d’Wielerlëschten agedroen hunn. De politeschen Alter gëtt op 16 Joer festgeluecht. D’Wahlflicht gëtt ausdrécklech als Biergerflicht festgehalen wann een agedroen ass. Dat selwecht gëllt och fir d’Gemengewahlen an de Referendum (Artikel 11, 12, 13, 88, 90, 120, 127).

Eis Verfassung kuckt an d’Zukunft vun engem Land, dat nëmmen derbäi gewanne kann wann et de soziologesche Realitéite Rechnung dréit, och deeër dass eng Majoritéit vun Aarbechter an Ugestellten am Privatsecteur déi zanter laang Zäit hei am Land wunnen, kee Stëmmrecht hunn.
En zentrale Punkt vun der Erweiderung vun der Demokratie ass d’Biergerinitiativrecht (Artikel 120), als Kärstéck vun direkter a partizipativer Demokratie. An 3 Etappen – vun deeër déi läscht de Referendum ass – kann hei eng bestëmmten Zuel Bierger eng Gesetzespropositioun areechen.

Eng wierklëch Demokratie bedäit och eng Verännerung vun den Strukturen an Instutiounen vum Staat. Duerfiir soll d’Chamber wesentlech par rapport zur Regierung gestäerkt ginn:
– D’Gesetz definéiert d’Organisatioun an de Funktionnement vun der Regierung an och d’Limitatioun vun de Mandater an de Code de déontologie vun de Ministeren. (Artikel 145, 117)
– De Staatsrot (Artikel 150) gëtt e Konsultativorgan vun der Chamber, vun hir ernannt, mat Vertrieder och vun der Zivilgesellschaft dran, awer weiderhi mam Recht fir d’juristesch Kohärenz an d’Konformitéit vun de Gesetzer a Reglementer zu iwergeuerdende Rechter ze préiwen.
– Waat mer nët brauchen, ass eng „parlamentaresch Monarchie“, wéi et elo am Kommissiounstext steet, wat en enorme konzeptuelle Réckschrëtt zur aktueller Verfassung ass – mer brauchen eng lieweg Demokratie déi d’Vollék representéiert a mat décidéire léisst.
Mer gesinn ee vum Parlament gewielte President – alternativ eng Fra an e Mann – fir, mat beschränkte Pouvoiren (Artikel 157). Lëtzebuerg gëtt domat an eisem Virschlag eng Republik.
– Juristësch wëlle mer eng Méiglechkeet schafen, fir all Persoun um Enn vun engem geriichtsprozess dem Verfassungsgeriicht z’ënnerbreeden, als zousätzlech Garantie, dass an individuelle Prozesser och d’Verfassungsbestëmmungen respektéiert kënne ginn.


Plus de démocratie

Il n’y a pas de démocratie sans droit de vote universel. C’est pourquoi nous définissons dans le 2ème chapitre (citoyenneté) et le 4ème chapitre (pouvoir législatif) la souce du pouvoir : des citoyen/nes. Des luxembourgeois/es, qui sont inscrits d’office dans les listes électorales, et par tous celles et ceux qui vivent d’au moins 5 ans au Luxembourg et qui se sont inscrit/es dans les listes électorales. L’âge politique est de 16 nas et le devoir de voter est défini comme devoir citoyen. Le même principe s’applique pour les élections communales et le référendum (Articles 11, 12, 13, 88, 90, 120, 127).

Notre constitution vise l’avenir d’un pays, qui prend en compte qu’une majorité de salarié/es vivant deouis longtemps au pays n’a actuellement pas le droit de vote. L’initiative citoyenne (Article 120) est un point central du renforcement de la démocratie. Dans trois étapes – dont la dernière sera le référendum – un nombre définis de citoyen/nes peuvent introduire une proposition de loi.

Une véritable démocratie signifie un changement des structures et du fonctionnement des institutions étatiques. Ainsi, le parlement sera revalorisé par rapport au gouvernement:
– La loi définira l’organisation et le fonctionnement du gouvernement, la limitation des mandats et le code déontologie des ministres (Articles 145, 117).
– Le Conseil d’Etat (Article 150) deviendra un organe consultatif du parlement, nommé par celui-ci, avec des représentant/es de la société civile. Son contrôle sera limité à la cohérence juridique des lois et règlements et à la constitutionalité des textes.
Nous n’avons pas besoin d’une « monarchie parlementaire », comme le décrit le projet de la commission – ce qui est une régression nette par rapport à la constitution actuelle -, mais une démocratie vivante qui représente le peuple, qui a un pouvoir décisionnel directe.
Nous prévoyons un/e Président/e élu/e du parlement – en alternance une femme et un homme – avec des pouvoirs restreints (Article 157). Le Luxembourg deviendra ainsi une République.
Nous voulons créer la possibilité pour chaque citoyen/ne d’appeler la Cours constitutionnelle à la fin des procédures juridiques, comme garantie supplémentaire, que les principes constitutionnelles soient respectés dans tous les procès individuels.