Jo. Demokratie stäerken.
Oui. Renforcer la démocratie.

Jo. Demokratie stäerken.
Demokratie gëtt et nëmmen do, wou et och dat allgemengt Walrecht gëtt.
Virun 100 Joer gouf zu Lëtzebuerg no laangem Kampf dat allgemengt Walrecht agefouert: zanter 1919 däerfen Fraen an Aarbechter wielen. Dat ass eis Geschicht, eis Identitéit.
Mënschen, déi zanter méi wéi 10 Joer zu Lëtzebuerg liewen an och schonns bei Gemengewalen wielen gaangen sinn, d’Walrecht fir d’Parlament ze ginn, heescht och: Aarbechter an Employéen, déi den Räichtum vum Land schafen, matentscheeden loossen, wien hir Interessien an der Chamber vertrëtt.
Auslännerwalrecht heescht: Awunnerwalrecht heescht: Aarbechterwalrecht. Wéi 1919.
Eis lëtzebuergesch Identitéit an den Räichtum vum Land grënnen och op den Kampf vun den Aarbechter an Employéen fir sozial Rechter wéi den Mindestloun, Krankekees an Pensioun… Dëse Kampf gouf zu Lëtzebuerg ëmmer zesummen mat allen Salariéen gefouert, onofhängeg vun hirer zoufälleger Nationalitéit. Ouni dësen gemeinsamen Kampf géif et keen Sozialstaat ginn.
Lëtzebuergesch an auslännesch Salariéen hunn déiselwecht Interessien an Suergen.
D’Souveränitéit vun eisem Land gëtt net duerch de Bauaarbechter a Fro gestallt, mee duerch all déi, déi eis Freihandelsofkommessen wéi den TTIP opzwéngen wëllen.
Mir brauchen d’Auslännerwalrecht. Well mer eng demokratesch a sozial Gesellschaft brauchen, déi fir hir Interessien kämpft.


Oui. Renforcer la démocratie.
Il n’y a pas de démocratie sans droit de vote universel.
Il y a un siècle de cela, le droit de vote universel a été introduit au Luxembourg après de longues luttes: c’est à partir de 1919 que les femmes et les ouvriers ont pu aller voter. Cela fait partie de notre histoire, de notre identité.
En octroyant le droit de vote à des personnes qui vivent au Luxembourg depuis au moins 10 ans et qui ont déjà participé aux élections communales, cela signifie aussi de permettre aux ouvriers et aux employés d’élire à la Chambre ceux qui représenteront leurs intérêts.
Le droit de vote des étrangers, c’est le droit de vote des résidents. Et le droit de vote des résidents, c’est le droit de vote des travailleurs. Comme en 1919.
Le Luxembourg doit son identité et sa richesse à la lutte des ouvriers et des employés pour des droits sociaux comme le salaire minimal, la sécurité sociale ou les droits de retraite… Au Luxembourg, cette lutte fut toujours menée entre salariés, indépendamment de leur nationalité. L’Etat social n’aurait jamais vu le jour sans ces luttes conjointes.
Les salariés luxembourgeois et étrangers ont les mêmes intérêts.
Ce n’est pas l’ouvrier de chantier qui met en danger la souveraineté du pays, mais celles et ceux, par exemple, qui veulent nous imposer des traités de libre échange, comme le TTIP (entre l’Europe et les Etats-Unis).
Nous avons besoin du droit de vote des étrangers car nous avons besoins d’une société démocratique et sociale qui lutte pour ses propres intérêts.


Demokratie gibt es nur da, wo es auch das allgemeine Wahlrecht gibt.
Vor hundert Jahren wurde in Luxemburg nach langem Kampf das allgemeine Wahlrecht eingeführt: seit 1919 dürfen Frauen und Arbeiter wählen. Das ist unsere Geschichte, unsere Identität.
Menschen, die seit über 10 Jahren in Luxemburg leben und auch schon bei Gemeindewahlen gewählt haben, das Wahlrecht fürs Parlament geben, heißt auch: Arbeiter und Angestellte, die den Reichtum des Landes schaffen, mitentscheiden lassen, wer ihre Interessen im Parlament vertritt.
Ausländerwahlrecht heißt: Einwohnerwahlrecht heißt: Arbeiterwahlrecht. Wie 1919.
Die luxemburgische Identität und der Reichtum des Landes gründen auch auf dem Kampf der Arbeiter und Angestellten für soziale Rechte wie Mindestlohn, Krankenkasse, Pension…  Dieser Kampf wurde in Luxemburg immer zusammen mit allen Arbeitern und Angestellten geführt, unabhängig von ihrer zufälligen Nationalität. Ohne diesen gemeinsamen Kampf gäbe es keinen Sozialstaat.
Der luxemburgische und der ausländische Arbeiter und Angestellte haben die gleichen Interessen, Sorgen und Nöte.
Die Souveränität unseres Landes ist nicht durch den Bauarbeiter gefährdet, sondern durch jene, die Freihandelsabkommen wie TTIP durchsetzen wollen.
Wir brauchen das Ausländerwahlrecht. Weil wir eine soziale und demokratische Gesellschaft brauchen, die für ihre Interessen kämpft.