1. Eng modern Verfassung
Une constitution moderne

→ version française en bas

Dës Verfassungspropos huet eng grondsetzlëch aner Andeelung wéi déi offiziell, well ët geet an esou engem grondlegenden Text och ëm eng aner symbolësch Hierarchie vun deem waat am Virdergrond stoën soll:
Mer fänken un mat enger neier inhaltlecher Definitioun vum Staat (Kapitel 1), vun senger Missioun, sengen grondsätzlechen Zieler. Mer mengen, eng substantiell Definitioun vum Staat misst eigentlech en Entworf vun engem gesellschaftleche Projet sinn, engem „choix de société“: de Sozialstaat; den Etat laïque; net nëmmen repräsentativ, ma och direkt Demokratie, ausgedehnte Grondrechter, Ofbau vun Ongläichheeten, Nohaltegkeet, Ofschafung vun Militärbléck, en Europa vun der Solidaritéit.

Eisen alternative Projet soll engersäits Barrièren géint Dériven vum Ultraliberalismus opriichten, an anerersäits doriwwer eraus Dieren opmaachen fir Alternativen zur Logik vun der Kapitalverwertung op Käschten vu Mënsch an Natur.

Eis Propositiounen hunn also engersäits en defensive Charakter, am Sënn vun der Protektioun vun bestehende Fräiheeten a Rechter, déi a Gefor sinn, an anerersäits en offensive Charakter mat neie Rechter, neien Obligatiounen vum Staat (Kapitel 3).
Engersäits also, zum Beispill, méi eng staark Protectioun vun der Demokratie par rapport zu der geballter wirtschaftlecher Muecht an zu den supranational Exekutiven; an anerersäits nei Weeër a Richtung vun méi Partizipatioun an direkt Demokratie (Kapitel 2, 4).
Engersäits eng méi staark Ofsécherung vun deenen sougenannten negativ Rechter – also alles wat d’Protectioun vum Individuum par rapport zum Staat betrëfft; anerersäits awer och vill méi a méi präzis a nei positiv Rechter – virun allem sozial Rechter – an dat heescht Obligatiounen vum Staat.

Eng modern Verfassung ëmgräift och d’Institutiounen an hiirt demokratescht Funktionnement, an denen all Bierger hiir individuell an kollektiv Rechter liewen kënnen (Kapitel 5 – 14): nei, transparent an demokratesch Aufgaben fir en Verfassungsgeriicht (Kapitel 8), en Staatsrot (Kapitel 7) oder en(g) Staatschef(in), déi/deen net méi d’Amt ierwen muss (Kapitel 9).


Cette proposition de constitution est agencée de manière sensiblement différente de celle de la commission des Institutions. Il s’agit d’établir une hiérarchie symbolique:
Nous commençons avec une nouvelle définition de l’Etat (chapitre 1), de ses missions, de ses objectifs fondamentaux. Nous sommes d’avis qu’une définition substantielle de l’Etat devrait projeter un « choix de société » : l’Etat social ; l’Etat laïque ; la démocratie représentative ET directe, des droits fondamentaux élargis, la réduction des inégalités, le développement durable, la suppression des blocs militaires, une Europe de la solidarité.

Notre projet alternatif entend d’un côté ériger des barrières contre les dérives de l’ultralibéralisme, de l’autre côté ouvrir les portes pour des alternatives à la logique du mercantilisme au détriment des humains et des personnes.

Nos propositions ont un caractère tant défensif, au sens de la protection des droits et des libertés existants qui sont menacés, qu’un caractère offensif, avec de nouveaux droits et de nouvelles obligations pour l’Etat (chapitre 3).
D’une part, il s’agit de renforcer la démocratie contre les pouvoirs économiques et les instances supranationales, d’autre part de défricher de nouvelles voies pour davantage de participation et de démocratie directe (chapitre 2 et 4).
Ce projet assure d’une part le renforcement des droits dits négatifs (tout ce qui concerne la protection de l’individu par rapport à l’Etat), et apporte d’autre part davantage de précisions à propos des droits dits positifs – en premier lieu des droits sociaux, ce qui implique des obligations pour l’Etat.

Une constitution moderne inclut les institutions et leur fonctionnement démocratique, à travers lesquelles tout/es les citoyen/nes peuvent exercer leurs droits individuels et collectifs (chapitres 5 – 14). De nouvelles missions transparentes et démocratiques pour la Cour constitutionnelle (chapitre 8), le Conseil d’Etat (chapitre 7) ou la/le Chef de l’Etat, qui n’est plus soumis/e au principe d’héritage (chapitre 9).