3. Méi sozial Gerechtegkeet

→ version française en bas

Et ass allgemeng unerkannt, datt sozial Rechter d’Viraussetzung sinn, datt jiddwereen déi liberal Rechter iwwerhaapt kann notzen. Duerfiir huet eis Verfassungspropos e grouss Gewiicht geluecht op den Ausbau vu soziale Rechter a vum Sozialstaat:
– Rechter vum Salariat: Aarbechtsbedingungen, Loun, Protectioun géint licenciement abusif, Kontroll a Matbestëmmung am Betrib, och iwwert strategesch Décisiounen. (Artikel 50 – 57)
– Recht op Zougank zu deenen wichtegsten ëffentlecher Servicer a Gidder. (Artikel 58)
– Recht op Wunnen. (Artikel 59)
– En universellt an ëffentlecht System vu Sozialversécherungen, an zwar a Form vu sozialem Eegentum, dat net däerf privatiséiert ginn. (Artikel 60)
– Obligatioun vum Staat, fir sozial a soziokulturell Ongläichheeten ofzebauen – zum Beispill duerch Steierpolitik, Bildungspolitik. (Artikel 67)

Eng nei Definitioun vum Eegentumsrecht an der wirtschaftlecher Fräiheet (Artikel 70 – 72): emol d’Präzisioun, datt et net nëmmen Privateegentum, ma och ëffentlecht a soziaalt Eegentum, dat och eng staatlech Protectioun verdéngt; an datt d’Notzung vum Eegentum net dem allgemengen Intressi däerf widderspriechen. Ugesiichts vun där enormer Konzentratioun vu Räichtum a Muecht an hir Konsequenzen drängt déi Restriktioun sech offensichtlech op. Och gesellschaftlech Eegentum un wichtegen Ressourcen soll op d’mannst emol als Méiglechkeet festgehale ginn – esou wéi zum Beispill am däitschen Grundgesetz.

Zu den kollektiven Rechter gehéiert och den Emgang mat den natierlëchen Ressourcen. Mer hunn e speziellt Kapitel formuléiert zu dem Thema Ëmwelt, Klima, Nohaltegkeet (Artikel 73-80). Dozou gehéiert de Pincipe de précaution, eng staark Barrière géint Natur- an Ressourcenzerstéierung, och d’Reduktioun vun eisem ekologeschen Foussofdrock.

A mer hun explizit och ënner dem Titel „Droit animalier“ e staarkt Signal fir en aneren Ëmgank mat den Déieren wëlle setzen – andeem se zum Beispill explizit als Liewewiesen musse gëllen, an net als „Saachen“ (Artikel 81) a géint Leiden aller Aart mussen protegéiert ginn.


Plus de justice sociale

Il est généralement reconnu que les droits sociaux sont la condition fondamentale pour pouvoir exercer les droits libéraux. Notre proposition de constitution met l’accent sur l’extension des droits sociaux et de l’Etat social:
– Droits des salarié/es : amélioration des conditions de travail, du salaire, de la protection contre les licenciements abusifs, du contrôle et de la cogestion dans l’entreprise, incluant les décisions stratégiques. (Articles 50 – 57)
– Droit à l’accès aux services et biens publics. (Article 58)
– Droit au logement (Article 59)
– Un système de sécurité sociale universel et public, sous la forme de propriété sociale, qui ne peut être privatisée. (Article 60)
– Obligation de l’Etat de combattre les inégalités sociales et socio-culturelles – par exemple par la politique fiscale et l’éducation publique. (Article 67)

Une nouvelle définition de la propriété et de la liberté économique (Articles 70 – 72): d’abord la précision qu’il n’existe pas seulement la propriété privée, mais aussi la propriété publique et sociale, qui nécessite la protection étatique et que l’utilisation de la propriété ne doit pas être contraire aux intérêts publics. Vu la concentration énorme de richesse et de pouvoir, cette restriction s’impose. Mais aussi la propriété sociétale des ressources importantes mérite d’être inscrite dans la constitution à l’instar du « Grundgesetz » allemand.

L’utilisation rationnelle et responsable des ressources naturelles fait partie des droits collectifs. Un sous-chapitre (Articles 73-80) est consacré aux sujets écologie, climat et développement durable, notamment le principe de précaution, des barrières contre le gaspillage des ressources et de la nature ainsi que la réduction de l’empreinte écologique.

Sous le titre « droit animalier » nous voulons prôner un autre rapport avec les animaux, qui devront être considérés comme des êtres vivants, – qui méritent la protection contre la souffrance – et non des biens meubles.